Žiadne produkty

Pokladňa

Poštovné 0,00 € Spolu 0,00 €

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE POJMOV

1.1.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť INTERDUX COMPANY s.r.o., Jókaiho121/16,98401 Lučenec, IČO:47 503 505,e- mail: orientbizu.sk@gmail.com alebo info@orientbizu.sk, číslo účtu vedeného vo FIO BANKE 2000577992/8330, IBAN:SK5783300000002000577992, SWIFT/BIC:FIOZSKBAXXX, spoločnosť nie je platcom DPH, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 25410/S (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho pri uzatváraní kúpnych zmlúv na tovar prostredníctvom elektronického obchodu umiestneného na webovej stránke www.orientbizu.sk .

1.2.    Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.orientbizu.sk. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

1.3.    Prevádzkovateľom elektronického obchodu je predávajúci. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnená vykonávať dohľad Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel.: 048/4124969.

1.4.    Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar prostredníctvom elektronického obchodu a uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar s predávajúcim.

1.5.    Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, množstvo tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, spôsob platby, miesto dodania, spôsob dodania (prepravy) tovaru, cenu za dodanie (prepravu) tovaru do miesta dodania, prípadne ďalšie podmienky.

1.6.    Registrácia je vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom. Vyplnenie údajov označených ako povinných je nevyhnutné pre úspešnú registráciu kupujúceho. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou na objednanie tovaru kupujúcim.

1.7.    Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

  1. 3. INFORMÁCIE O TOVARE A CENE

2.1.    Aktuálna ponuka tovaru je zverejnená na webovej stránke www.orientbizu.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. objednávací kód, názov, rozmery, farba, atď.) a informáciu o aktuálnej cene. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.

2.2.    Kúpna cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a je uvedená v mene Euro. Kúpna cena nezahŕňa náklady na dodanie objednaného tovaru (prepravu) do miesta dodania, ktoré je poskytované ako doplnková služba a tieto budú kupujúcemu účtované podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktoré si kupujúci zvolil (cenník dopravy je uverejnený na stránke www.orientbizu.sk).

2.3.    Predávajúci môže zmeniť pred potvrdením objednávky kúpnu cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná kúpna cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho. Predávajúci má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou kúpnej ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

  1. 3. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.    K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná elektronická objednávka kupujúceho a prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho potvrdením objednávky kupujúceho.

3.2.    Objednávku tovaru kupujúci uskutoční najmä vyplnením objednávkového formuláru na webovej stránke www.orientbizu.sk podľa bodu 1.5. VOP a jeho odoslaním predávajúcemu prostredníctvom elektronického obchodu.

3.3.    Po overení disponibility tovaru a platných cien predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho formou e- mailovej správy zaslanej na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke.

3.4.    Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy aj mlčky bez uvedenia dôvodu (nečinnosťou), t.j. ak nereaguje na objednávku do 5 dní odo dňa jej doručenia.

3.5.    Po uzavretí kúpnej zmluvy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a kupujúci je povinný tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady za dodanie tovaru (prepravné). Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny tovaru v plnej výške.

3.6.    Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho. Návrh na zmenu objednávky nie je predávajúci povinný prijať.

 

  1. 4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.    Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov, z ktorých je kupujúci oprávnený si vybrať pri objednávaní tovaru:

a/ platba na účet predávajúceho prevodným príkazom alebo vkladom pred dodaním tovaru,

b/ platba na účet predávajúceho platobnou kartou pred dodaním tovaru,

c/ platba na dobierku - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,

4.2.    Kupujúci pri platbe kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho je povinný uviesť správne údaje uvedené v potvrdení objednávky, a to číslo bankového účtu predávajúceho, variabilný symbol a sumu vo výške zodpovedajúcej súhrnu kúpnej ceny za objednaný tovar a ceny za dodanie tovaru (prepravného). Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho uvedený v potvrdení prijatia objednávky.

4.3.    Pri spôsobe platby kúpnej ceny na účet predávajúceho kupujúci zrealizuje platbu po potvrdení objednávky, najneskôr do 7 pracovných dní, inak má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho kúpnej ceny a ceny prepravného na účet predávajúceho.

 4.4 V prípade  Trustpay-u a možných iných problémov týkajúcich sa platby, si vyhradzujeme právo na doriešenie akýchkoľvek možných nezrovnalostí (nepripísanie prostriedkov na  náš účet,možné pochybenie Trustpayu alebo nášho systému/ ak nastali rôzne chyby nielen z našej strany. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí si vyhradzujeme právo na vyriešenie vzniknutého problému po dobu 2 týždňov, kedy pripísané prostriedky budú naspäť vrátené adresátovi pripísaním , buď na jeho účet alebo akoukoľvek formou, na ktorej sa obe strany dohodli.

  1. 5. DODACIE PODMIENKY

5.1.    Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať kupujúcemu najneskôr do 15 dní od potvrdenia prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim.

5.2.    Pri spôsobe platby kúpnej ceny na účet predávajúceho začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

5.3.    Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.

5.4.    Kupujúci si môže pri objednávaní tovaru vybrať niektorý z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:

a/    preprava prostredníctvom kuriéra,

b/    preprava prostredníctvom Slovenskej pošty.

 5.4.1 Pošta alebo kuriér po obdržaní zásielky posielajú adresátovi deň vopred SMS správu s informáciou o 

          Zásielke, ktorú majú doručiť

5.5.    Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu v mieste dodania. Kupujúci spolu s tovarom prevezme aj účtovný doklad, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť dopravcovi na príslušnom doklade.

5.6.    Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v tomto čase a mieste umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme a tento bude vrátený predávajúcemu, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu súvisiacich s neúspešným dodaním tovaru v plnej výške a kupujúcemu zároveň zaniká nárok na zníženie ceny za dodanie tovaru z dôvodu objednania tovaru nad stanovenú kúpnu cenu.

5.7.    Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, t.j. tovar, ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť hneď oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca a bezodkladne o tom informovať predávajúceho.

 

  1. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE - REKLAMAČNÝ PORIADOK

6.1.    Ustanovenia bodov 6.2. až 6.13. týchto VOP sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy na tovar nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy na tovar koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti alebo kupujúci je právnická osoba, zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

6.2.    Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení a ostatnými platnými právnymi predpismi SR.

6.3.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. Ako záručný list slúži účtovný doklad, ak nie je záručný list dodávaný spolu s tovarom.

6.4.    Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho zaobchádzania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

6.5.    Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia vady, avšak najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti sa vzťahuje nová záručná doba na vymenenú súčasť.

6.6.    Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny.

6.7.    Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

a/ poštou na adresu sídla predávajúceho na adrese: Tulská 3274/32, 974 04 Banská Bystrica,

b/ e-mailovou správou na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@orientbizu.sk.

Kupujúci zároveň doručí reklamovaný tovar predávajúcemu na adresu sídla spoločnosti spolu s originálom alebo kópiou dokladu o kúpe tovaru v originálnom nepoškodenom obale, uvedie detailný popis vady a spôsob akým sa vada prejavuje. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

6.8.    Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená poštou alebo e-mailovou správou, predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí kupujúcemu najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.9.    V prípade, ak kupujúci uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

6.10. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

6.11. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, zľavu z ceny výrobku (podľa uváženia predávajúceho vzhľadom na vadu) alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru alebo závažnosti vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ reklamácia nebola vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode, alebo kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa odstrániteľnej vady po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných vád tovar riadne používať. O opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

6.12. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

6.13. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať reklamovaný tovar. Ak tak neurobí do šiestich mesiacov, bude tento tovar komisionálne zlikvidovaný.

 

  1. 7. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1.    Ustanovenia bodov 7.2. až 7.8. týchto VOP sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy na tovar nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

7.2.    Podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je kupujúci aj bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v tejto lehote tovar rozbaliť a prezrieť obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v „kamennom“ obchode. Kupujúci nie je oprávnený začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.3.    Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný zaslať ako list na adresu predávajúceho INTERDUX COMPANY s.r.o. ,Jókaiho 121/16, 98401 Lučenec, IČO:47 503 505 alebo e-mailovú správu na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@orientbizu.sk, v ktorom bude jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy (a to aj predmete e-mailu „ODSTUPUJEM OD ZMLUVY“). Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy odoslaním vyplneného vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na webovej stránke www.orientbizu.sk (stiahnuť tu: formulár).

7.4.    V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 7.2. VOP, je kupujúci povinný zároveň tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním do sídla predávajúceho na adresu Tulská 3274/32, 974 04 Banská Bystrica najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Súčasne platí, že tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, neznehodnotený parfumom, makeupom, vodou a   bez známok opotrebenia, kompletný (vrátane príslušenstva, atď.), musí obsahovať pôvodné nepoškodené visačky a byť v pôvodnom obale. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

7.5.    V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy kupujúcim vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, nie však skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva, je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád). Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

7.6.    Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa bodu 7.2. VOP, ak predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal ako aj firemná visačka, bol po dodaní porušený.

7.7.    V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok na platné odstúpenie od zmluvy, predávajúci nebude odstúpenie od zmluvy akceptovať a vrátený tovar zašle na náklady kupujúceho naspäť kupujúcemu.

7.8.    Predávajúci poskytuje kupujúcemu poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy na webovej stránke www.orientbizu.sk (stiahnuť tu: poučenie).

 

  1. 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1.    V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu registrácie a/alebo objednávky predávajúcemu súhlas so spracovaním a uschovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov, vybavenia objednávky, uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodania tovaru a plnenia iných povinností z kúpnej zmluvy, ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov predávajúceho, zasielania informácií o činnosti predávajúceho, súťažiach, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správa). Medzi tieto osobné údaje patria meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa pobytu, fakturačná a doručovacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo, v prípade fyzickej osoby podnikateľa IČO, DIČ, IČ DPH. Kupujúci udeľuje súhlas aj so spracovaním tých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

8.2.    Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

8.3.    Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho info@orientbizu.sk, alebo písomným oznámením na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu a predávajúci zabezpečí bezodkladne výmaz a likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

8.4.          Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Podľa § 16 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

8.5.    Kupujúci má právo požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Kupujúci má právo a možnosť kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a aktualizovať po prihlásení sa na webovej stránke www.orientbizu.sk.

8.6.    Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie elektronickou poštou a/alebo sms správami, prípadne iným vhodným spôsobom.

8.7.    V prípade, ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť povinné informácie kupujúcemu a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, kupujúci súhlasí, aby predávajúci poskytol a doručil také informácie formou e-mailovej alebo sms správy, na ním poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

 

V Lučenci dňa 8.10.2015